Přestup na GTM

Vnitřní směrnice pro přijímání a přestup do vyšších ročníků Gymnázia Thomase Manna

V případě kapacitních možností doplňujeme třídy Gymnázia Thomase Manna, a to buď formou přestupu nebo formou přijetí do vyššího ročníku. Přijímání i přestup do vyšších ročníků se řídí platnou legislativou a vychází z příslušných ustanovení školského zákona a souvisejících vyhlášek. 

Přestup z jiné střední školy

O přestupu žáka střední školy na Gymnázium Thomase Manna rozhoduje ředitelka školy. V rámci rozhodování o přestupu žáka stanovila ředitelka školy povinnost zájemci vykonat rozdílovou zkoušku z německého a anglického jazyka, matematiky a českého jazyka. V případě přestupu z německé školy či v případě rodilého mluvčího či v jiných odůvodněných případech může ředitelka školy rozhodnout o prominutí rozdílové zkoušky. Žák přestává být žákem školy, z níž přestoupil, dnem předcházejícím dni přijetí do Gymnázia Thomase Manna. O přijetí žáka informuje ředitelka školy bez zbytečného odkladu ředitele školy, z níž žák přestoupil.

Uchazeč o přestup z jiné střední školy, v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce podá písemnou formou žádost o přestup. K žádosti předloží poslední vysvědčení či výpis z vysvědčení. Žádost se předává osobně, poštou nebo datovou schránkou. Formulář pro žádost není. 


Přijetí do vyššího ročníku

O přijetí žáka do vyššího ročníku studia školy na Gymnázium Thomase Manna rozhoduje ředitelka školy. V rámci rozhodování o přijetí žáka stanovila ředitelka školy povinnost zájemci vykonat přijímací zkoušku  z německého a anglického jazyka, matematiky a českého jazyka. V případě absolventa německé školy či v případě rodilého mluvčího či v jiných odůvodněných případech může ředitelka školy rozhodnout o prominutí přijímací zkoušky.

Uchazeč o přijetí do vyššího ročníku, v případě neplnoletého uchazeče jeho zákonný zástupce podá žádost o přijetí. K žádosti předloží poslední vysvědčení či výpis z vysvědčení. V případě, že k rozhodnutí o žádosti bude třeba doložit další doklady, bude k jejich doložení uchazeč vyzván. Žádost se předává osobně, poštou nebo datovou schránkou. Formulář pro žádost není.


Náležitosti přijímací a rozdílové zkoušky

Náležitosti, podmínky, obsah a forma přijímací i rozdílové zkoušky jsou shodné, konkrétně: 

  1. Německý jazyk - uchazeč předloží  portfolio, které dokládá jeho jazykové znalosti. Při přípravě portfolia je možné vycházet obecně z požadavků na portfolio pro přijímání do primy
  2. Anglický jazyk - rozhovor s vyučujícím v anglickém jazyce v délce maximálně 15min na úrovni, která odpovídá příslušnému ročníku školy, viz ŠVP
  3. Český jazyk - písemný test zaměřený primárně na porozumění textu a krátká esej na zadané téma. 
  4. Matematika - písemný test a jeho rozbor s vyučujícím. Obsah testu odpovídá látce probírané v příslušném ročníku školy, viz ŠVP

Přijímací i rozdílovou zkoušku je možné vykonat po domluvě kdykoli v průběhu školního roku. 

Poplatek za zkoušku činí 500,-

Mgr. Zuzana Svobodová, Ph.D., DBA

ředitelka 

Platnost od 1. 9. 2023