Činnost školské rady dle platné legislativy

Činnost školské rady lze rozdělit na
1) činnost schvalovací
2) činnost projednací
3) činnost navrhovací

Školská rada schvaluje:
- výroční zprávu činnosti školy,
- školní řád,
- v případě středních a vyšších odborných škol stipendijní řád,
- pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.
Výroční zprávu předkládá ředitel školy školské radě ke schválení do 15. října (§ 7 odst. 2 vyhlášky č.
15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv).
V praxi základních a středních škol jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních
a středních školách uvedena ve školním řádu, neboť to vyžaduje § 30 odst. 2 školského zákona. Proto
v těchto případech školská rada schvaluje jen jeden dokument.

Školská rada:
- se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
- se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
- projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, od 1. 1. 2012 již nemá kompetenci se
vyjadřovat k rozboru hospodaření,
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Školská rada:
- navrhuje změny školního a stipendijního řádu,
- navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve
školství a dalším orgánům státní správy,
- podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

S účinností od 1. 5. 2015 bylo zrušeno oprávnění školské rady navrhnout zřizovateli odvolání ředitele
veřejné školy a tím přímo založit důvod opravňují zřizovatele tak učinit. Tato pravomoc ukázala jako
neúměrná ostatním pravomocem a odpovědnosti školské rady.
Podle § 168 odst. 2 školského zákona je ředitel školy povinen umožnit školské radě přístup
k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy (§ 28 školského zákona). Oprávnění k přístupu
k informacím o škole má školská rada jako orgán školy, tj. předseda školské rady.
Školská rada má právo pouze na informace, které se týkají toho druhu školy, při kterém je zřízena.
I při poskytování informací školské radě je ředitel školy povinen dodržovat ustanovení zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Zdroj informací: https://www.rizeniskoly.cz/pracovni-situace/cinnost-skolske-rady.zs-222.html