Informace pro studenty

Jazykové zkoušky

Zkoušky DSD 1 a DSD 2

GTM připravuje všechny žáky na složení jazykové zkoušky zkoušky DSD I a DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz).

Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka připravená stálou Konferencí ministrů školství spolkových zemí SRN. Je uznávaná na nejvyšší úrovni v evropském referenčním rámci. Získáním DSD II – diplomu prokazuje žák výborné znalosti německého jazyka a rozvoj interkulturní kompetence.

Úspěšné složení této zkoušky osvobozuje zahraniční uchazeče o studium v Německu od vstupních zkoušek z oboru Němčina jako cizí jazyk na tamějších vysokých školách. Některé vysoké školy v ČR udělují za složení DSD zvláštní body při přijímacích zkouškách nebo osvobozují od některých povinností v rámci vnitřního vzdělávacího programu pro NJ.

Zkoušku DSD I žáci skládají v tercii. Osvědčuje znalosti a dovednosti v němčině na úrovni B1 podle Evropského referenčního rámce.

DSD I – písemná komunikace

Zkoušku DSD II žáci skládají v oktávě. Osvědčuje znalosti a dovednosti na úrovni B2/C1 podle ERR. Držitelé diplomu DSD II jsou přijímáni ke studiu v Německu a Rakousku za stejných podmínek jako uchazeči s německou maturitou.

DSD II se skládá ze dvou částí. Písemnou část studenti absolvují na konci listopadu. Musí v ní prokázat schopnost porozumět psanému i mluvenému slovu na odpovídající úrovni, schopnost rozpoznat a vlastními slovy reprodukovat důležité informace předloženého textu, analyzovat grafy a na základě přesvědčivé argumentace zaujmout stanovisko k aktuální otázce. Práce všech studentů se následně posílají do Německa, kde se opravují a hodnotí. V ústní části zkoušky probíhající během prosince a ledna na studenty čekají tyto úkoly: během 20minutové přípravy zpracovat zadané téma, které pak během zkoušky stručně prezentují. Na prezentaci navazuje rozhovor, ve kterém žáci prokazují schopnost reagovat na otázky a podněty. Pro druhou část ústní zkoušky připravují žáci prezentaci k aktuálnímu problematickému tématu spojenému s Německem či jinou německy mluvící zemí. Zvolené téma v rámci zkoušení před komisí libovolnou formou prezentují, v následném rozhovoru zároveň prokazují svou schopnost reagovat a dorozumět se v německém jazyce na požadované úrovni.

 

Zkouška Fit in Deutsch A2

Vážení rodiče, nabízíme Vašim dětem zorganizování zkoušky Fit in Deutsch A2 a rádi děti centrálně přihlásíme přes naši školu.

Zkouška je na úrovni A2 a požadavky, které stanovuje Goethe Institut, jsou:

  • Rozumí známým každodenním výrazům.
  • Rozumí větám a často používaným obratům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají (např. základní informace o něm/ní a jeho/její rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).
  • Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.
  • Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

Důležité informace v kostce

  • Cena zkoušky: ~ 1400 Kč
  • Cílová skupina: žáci do 15 let (na GTM primárně určeno pro primu)
  • Registrace: pomocí formuláře. Přihlášení zájemci dostanou poté další instrukce a termíny placení mailem.
  • Termín zkoušky: Jaro 2024
  • Zkušební test: Jaro 2024 přímo ve škole. Zkušební test je určený i pro děti, které se na ostrou zkoušku nechystají, vhodné k např pro primu/sekundu pro ověření úrovně. Cena zkušebního testu je 300,- (hotově před testem)
  • Cvičné materiály: ke stáhnutí zde
studenti v hodině

Zkouška FCE

Cambridge English: First (FCE) je 3. stupněm zkoušek Cambridge ESOL. Jedná se o vůbec nejrozšířenější zkoušku z anglického jazyka, která odpovídá úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce. Je všeobecně uznávána v ČR i v zahraničí v oblasti obchodu a průmyslu, v bankovnictví, aeroliniích, stravování, na univerzitách a v dalších institucích. Student na tomto stupni by měl s přehledem zvládat běžnou dopisovou a telefonickou komunikaci, číst učebnice a články a komunikovat s rodilými mluvčími. Tato zkouška se obvykle podstupuje po 500 až 600 hodinách výuky.

Gymnázium Thomase Manna, z. ú. nabízí ve spolupráci s autorizovaným zkouškovým centrem Cambridge P.A.R.K. možnost vykonat mezinárodně uznávané zkoušky z anglického jazyka v různých úrovních (FCE, CAE a další). Naši studenti si mohou vybírat z široké nabídky termínů a míst konání zkoušek a k dispozici mají také možnost přihlásit se na zkoušky nanečisto. V rámci školních kroužků na našem gymnáziu probíhá také pro studenty od kvarty příprava na zkoušku FCE pod vedením zkušeného lektora.

Hromadná registrace na FCE u nás ve škole. Bližší informace u učitelů AJ nebo emailem na glogrova@gtmskola.cz.

Nenašli jste co jste hledali?

Kontaktujte nás

Kontakty na vedení školy