Mise, vize a hodnoty GTM

Mise školy 

Jsme školou, která maximálně rozvíjí potenciál svých žáků způsobem, který přináší radost jim, jejich učitelům a zaměstnancům školy. 

Základní hodnoty Gymnázia Thomase Manna: 

 • porozumění 
 • vzájemný respekt 
 • otevřenost 
 • zodpovědnost 

Respekt k hodnotám školy se opírá o společně vytvořený etický kodex. 

 

Východiska vize 2023+ 

Vše, co se ve škole děje, přispívá k rozvoji základních hodnot a cílí na rozvoj potenciálu žáků. Učitelé jsou nositeli společných hodnot. Navazujeme na původní myšlenku zřizovatele rozvíjet česko-německé porozumění. 

Česko-německé vztahy, němčinu a německou kulturu chápeme jako prostředek pro realizaci konkrétních cílů vzdělávání a rozvoj našich hodnot. 

V rámci komunikace a rozhodování na GTM si vždy klademe otázku: Přispívá tato aktivita nebo řešení ke vzájemnému respektu, porozumění, otevřenosti a zodpovědnosti? 

Učíme žáky chápat znalosti v kontextu, rozumět světu, ve kterém žijí, na lokální, regionální i globální úrovni. Nedílnou součástí tohoto přístupu je porozumění zprostředkované znalostí cizích jazyků a jiných kultur. 

Rozpracování základních hodnot školy: 

Porozumění jako hodnota zahrnuje: 
 • Mezinárodní porozumění, které akcentuje znalost německého a anglického jazyka na vysoké úrovni, zakládá se na poznávání okolního světa, komunikaci se žáky a učiteli z jiného jazykového prostředí. 
 • Porozumění souvislostem a historickému kontextu 
 • Porozumění učivu porozumění je zásadní hodnota pro zprostředkování učiva 
 • Porozumění sobě samému a druhým, osobnostní a sociální rozvoj 
 • Porozumění s ohledem na věk a individuální vývoj jednotlivých žáků (prolíná se s respektem) 
Respekt jako hodnota zahrnuje: 
 • Přijímání, poskytování a vyžadování konstruktivní zpětné vazby 
 • Akceptování, že chybovat není špatně 
 • Formativní přístup k hodnocení pro žáky i učitele 
 • Podpora osobnostního a sociálního rozvoje 
 • Otevřenost v komunikaci 
 • Otevřenost k rozvoji potenciálu každého jednotlivce 
 • Otevřenost k odlišnému chápání světa u druhých 
 • Otevřenost ke změnám a vývoji ve světě 

Zodpovědnost jako hodnota zahrnuje: 
 • společnou zodpovědnost za podporující klima ve škole 
 • společnou zodpovědnost za respektování etického kodexu školy 
 • zodpovědnost za proces učení je rovnoměrně rozdělena mezi všechny účastníky vzdělávacího procesu 
 • zodpovědnost za sebe jako jednotlivce, který je součástí celku 

Zásadním projevem respektu, porozumění a otevřenosti je uvědomění, že každý žák má specifické nadání a škola mu umožňuje ho rozvíjet (rozvoj potenciálu). Každý žák, který aktivně pracuje, zažívá ve škole úspěch. Pokud žák aktivně nepracuje, hledáme společně s ním a s jeho rodiči cesty k jeho aktivizaci a motivování. Klademe si vždy otázku, co mohou pro zlepšení vzdělávacího procesu udělat žák, co škola a co rodiče. 

Vzhledem k měnícím se podmínkám a neznalosti budoucí podoby světa, pro který žáky připravujeme, je zásadní rozvoj tzv. klíčových kompetencí (k učení, komunikativní, digitální, občanské, pracovní, sociální a personální, k řešení problémů). V jejich rámci podporujeme u žáků především následující dovedností: 

Příklad komunikace bez komunikačních stopek a poskytování zpětné vazby: 

Žák v kvartě položí v hodině dotaz na látku, které nerozumí, ale kterou už má znát ze sekundy. 

Učitel mu poskytne zpětnou vazbu v tom smyslu, že je to již něco, co má znát a zároveň, i faktickou informaci nebo informaci, kde se ke správné odpovědi dostane. Nepoužije hodnotící výroky, ale pouze popisný jazyk. Nevhodná reakce na tento dotaz by byla: “Tak to snad nemyslíš žně, to už š znát ze sekundy.” 

 • Rychlá orientace v proměnlivém prostředí 
 • Smysluplné využívání moderních technologií 
 • Vzájemná spolupráce 
 • Porozumění životu, světu a aktuálnímu dění 
 • Podpora rozvoje myšlení a procesu učení se (výrazná souvislost s formativním hodnocením) 
 • Chápání komplexnosti – odklon od izolovaných informací, propojování předmětů, podpora mezipředmětových vztahů 

Konkretizace vize v jednotlivých oblastech 

Škola jako celek 

Rozvoj školy jako celku zahrnuje pro následující období pojetí školy jako uceleného čtyřletého a osmiletého gymnaziálního oboru, s čímž souvisí integrace čtyřletého oboru do celého vzdělávacího systému školy. 

Rozvoj školy jako fakultní školy UK a jako školy, která aktivně spolupracuje s německou národnostní menšinou a podporuje česko-německé vztahy, německý jazyk a německou kulturu. 

Škola nabízí komplexní možnost vzdělávání pro žáky, kteří se chtějí orientovat na aktivní využívání německého jazyka – škola nabízí možnost stáží v německých firmách, spolupráce s německými univerzitami, spolupráce s jinými školami, organizuje výjezdy do zahraničí, praxe v Německu apod. 

Nové výzvy: 
 • Integrovat čtyřletého oboru do celého vzdělávacího systému školy 
 • Inovovat prezentaci a komunikaci školy navenek 
 • Kontinuální rozvoj školy jako fakultní školy PedF UK 
 • Kontinuální spolupráce s německou národnostní menšinou, MŠMT a souvisejícími organizacemi, rozvoj konceptu DEUKS 
Vzdělávací proces 

Cizí jazyky a především německý jazyk jsou nejen cílem, ale i prostředkem k rozvoji hodnot školy a potenciálů žáků. Cílem je udržení stávající úrovně a rozvoj vícejazyčnosti jako zásadní kompetence pro komunikaci v současném světě. 

Nové výzvy: 
 • posilování předmětů v německém jazyce - co je přirozeně vztažené k Německu, učíme v němčině
 •  smysluplné naplňování RVP a ŠVP - dodržování očekávaných výstupů, v případě identifikovaného nadání umožnit dosahovat vyšších výstupů než je dáno RVP, propojování předmětů 
 • posilování aktivity a zodpovědnosti u žáků, podpora vnitřní motivace žáků k rozvoji svých jazykových kompetencí a chápání nejen německého jazyka jako prostředku k dalšímu poznávání a vzdělávání se 
 • maximální možné využívání rodilých mluvčích ve výuce, přijímání studentů, stážistů a praktikantů s OMJ - obohacení výuky a kolektivu 
 • spolupráce se zahraničím - výměnné pobyty, výjezdy do německy mluvících zemí, partnerské školy, mezinárodní projekty, spolupráce s univerzitami, celková podpora zahraničních aktivit a mezinárodní inspirace pro žáky i učitele (výjezdy, jobshadowing) 
 • zařazení předmětů či témat potřebných pro 21.století (etika, fake news, mediální výchova, ekologie, gramotnosti, rétorika, osobnostně sociální rozvoj, robotika, digitalizace) 
 • rozšíření nabídky na tři cizí jazyky a posilování volitelnosti předmětů od vyššího stupně gymnázia a ve čtyřletém oboru, využívání školního klubu jako rozšiřující vzdělávací nabídky. 
Prevence, klima, wellbeing 

Škola podporuje zdravé klima, má nastaveny procesy na podporu wellbeingu a prevenci společensky nežádoucích jevů a aktualizuje pravidelně svůj etický kodex. 

Nové výzvy: 
 • Inovace preventivniho programu - nová koncepce 
 • Vytvoření vhodných prostor pro prevenci a pro klidové momenty 
 • Zařazení mimoškolních projektů pro podporu osobnostního rozvoje - např. cenu DOFE (Duke of Edinburgh), podpora projektu STC Microsoft 
 • Vytvoření etického kodexu a jeho praktické využívání 
 • Zařazení přirozeného formativního hodnocení, formativní zpětné vazby, udržování respektující komunikace 
Materiální a finanční zabezpečení školy 

Gymnázium Thomase Manna je vybaveno tak, aby bylo možné realizovat misi, vizi a strategii školy a rozvíjet zastávané hodnoty. Rozpočet školy se opírá o využívání grantových a dotačních výzev s ohledem na misi, vizi a hodnoty školy a škola aktivně rozvíjí vedlejší činnost a zvyšuje příjmy pro podporu činnosti hlavní 

Nové výzvy: 
 • Rozvoj robotiky, programování 
 • Využívá iPadů ve výuce 
 • Smysluplné využívání AI 
 • Renovace a rozšiřování prostor školní budovy 
 • Využívání venkovních prostor ke vzdělávacím i relaxačním účelům 
 • Pořizování smysluplného materiálního vybavení s heslem “co máme, to používáme” 
 • Kontinuální zlepšování názorných pomůcek a jejich vhodná organizace pro snadné používání 
Pedagogický sbor a zaměstnanci školy 

Pedagogický sbor a tým zaměstnanců školy se skládá z takových osob, které jsou schopné společně naplňovat misi, vizi a strategii školy a jsou nositeli stanovených hodnot. 

Nové výzvy: 
 • Udržet konkurenceschopné odměňování zaměstnanců školy včetně diferencovaného odměňování za nadstandardní práci 
 • Rozvíjení aktivit vedoucích ke sdílení pedagogického procesu - vzájemné hospitace, co-teaching 
 • Podpora rozvoje pedagogů s ohledem na hodnoty a cíle školy a nastavení vzdělávacího standardu učitelů garantujícího naplňování hodnot školy 
 • Posila pedagogického sboru pro případ personálních problémů 
 • Udržení kvality pedagogického sboru 
 • Maximální možné využívání spolupráce s německými rodilými mluvčími, stabilní tým rodilých mluvčích 
 • Podpora wellbeingu zaměstnanců školy 
 • Posilování kompetencí vedoucích týmu, tvorba nových týmů, v případě potřeby i nových pozic 
Rodiče a veřejnost 

Mise, vize a strategie školy je rodičům a veřejnosti srozumitelně předkládána tak, aby bylo jasné, jakou školu pro své děti volí a jaké hodnoty škola vůči veřejnosti zastává. Škola cílí na stálé zvyšování zájmu u cílové skupiny. 

Nové výzvy: 
 • škola aktualizuje své marketingové a komunikační nástroje tak, aby odpovídaly současným trendům. 
 • škola má standardizované postupy komunikace s rodiči a veřejností a nastavené procesy při nástupu nových žáků a stážistů 
 • škola nabízí rodičům a veřejnosti možnost vzdělávání a včasné přípravy na přijímací zkoušky na GTM 
 • škola vytváří okruh spolupracujících základních škol pro zvyšování zájmu o oba gymnaziální obory 
 • PR aktivity školy jsou atraktivní a jsou v nich aktivně zapojeni stávající žáci, učitelé a partneři školy 

Rozpracování vize do rámcové strategie rozvoje Gymnázia Thomase Manna od školního roku 2022/23 do školního roku 2025/26 

Jednotlivé části a úkoly jsou zařazeny rámcově ke školním rokům, nicméně se s vizí i strategií počítá jako se živým dokumentem, který je a bude každoročně reflektován a aktualizován. 

Škola jako celek 

Rozvoj školy jako celku zahrnuje pro následující období pojetí školy jako uceleného čtyřletého a osmiletého gymnaziálního oboru, s čímž souvisí integrace čtyřletého oboru do celého vzdělávacího systému školy. 

Rozvoj školy jako fakultní školy UK a jako školy, která aktivně spolupracuje s německou národnostní menšinou a podporuje česko-německé vztahy, německý jazyk a německou kulturu. 

Škola nabízí komplexní možnost vzdělávání pro žáky, kteří se chtějí orientovat na aktivní využívání německého jazyka – škola nabízí možnost stáží v německých firmách, spolupráce s německými univerzitami, spolupráce s jinými školami, organizuje výjezdy do zahraničí, praxe v Německu apod. 

Nové výzvy: 
 • Integrovat čtyřletého oboru do celého vzdělávacího systému školy 
 • Inovovat prezentaci a komunikaci školy navenek 
 • Kontinuální rozvoj školy jako fakultní školy PedF UK 
 • Kontinuální spolupráce s německou národnostní menšinou, MŠMT a souvisejícími organizacemi, rozvoj konceptu DEUKS 

Obecné cíle 

Konkrétní cíle 

Kritéria hodnocení 

Úkoly 

dokončeno /realizováno od / ve školním roce 

Škola je obecně považovaná za mimořádně kvalitní vzdělávací instituci a významného partnera německé národnostní menšiny. 

Integrovat čtyřletý obor do celého vzdělávacího systému školy Existence kvalitního týmu 

Otevření dalšího ročníku 

 

finalizace všech dokumentů 

 

spokojenost zaměstnanců, spokojenost žáků 

 

kvalitní výsledky ped.procesu 

Stabilizovat tým čtyřletého gymnázia 

 

Finalizovat vzdělávací koncepci čtyřletého oboru 

 

Navázat spolupráci s vhodnými devítiletými ZŠ 

 

Vytvořit prostor pro další ročníky 4G 

22/23  

23/24 

Inovovat prezentaci školy navenek 

nový web 

Inovovat webové stránky školy a prezentaci školy jako ucelené organizace zahrnující osmiletý a čtyřletý obor 

 

Sjednotit vizuální prezentaci 

22/23 

nový vizuál je využíván učiteli a veřejností 

Postupně vizuálně sjednotit všechny PR dokumenty a výstupy školy 

 

Tvořit školní podcasty, blog, vlog 

23/24  

23/24 

Škola je stabilně považovaná za významnou organizaci v podpoře a rozvoji německého jazyka.  

Spolupracovat smysluplně s německou národnostní menšinou, MŠMT a souvisejícími organizacemi Rozvíjet koncept DEUKS 

Škola se zapojuje do aktivit souvisejících s němčinou a něm.nár. menšinou, aktivně spolupracuje se zakladatelem a účastní se stěžejních aktivit a projektů  

 

Škola úspěšně realizuje projekty DEUKS 

Každoroční aktivity a projekty DEUKS 

 

Každoroční účast na aktivitách týkajících se němčiny a něm.národnostní menšiny 

 

Kontinuální zařazování témat něm.nár.menšiny do vzdělávacího programu školy 

 

Kontinuální udržování kontaktů a dobrých vztahů s klíčovými partnery 

 

Vytvoření a stabilizace pracovní pozice pro komunikaci se zahraničními partnery 

22/23  

23/24  

24/25  

25/26  

23/24