Kontrolní orgán

Dozorčí rada školy

Základní informace o dozorčí radě

  • Dozorčí rada má 3 členy a její funkční období je pětileté. Členem dozorčí rady nesmí být osoba, která je vůči ústavu v pracovním poměru, nebo která není ve vztahu k účelu ústavu bezúhonná. Člen dozorčí rady nemůže současně vykonávat funkci ředitele ani funkci člena správní rady.
  • Dozorčí rada dohlíží, zda správní rada a ředitel vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou
  • Pro volbu a odvolání členů dozorčí rady, platí obdobně ustanovení o správní radě.

Pravomoci dozorčí rady

  • DR kontroluje plnění podmínek stanovených pro výkon činností ústavu,
  • DR upozorňuje správní radu a ředitele na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
  • DR kontroluje, jak je vedeno účetnictví a přezkoumává účetní závěrku ústavu,
  • DR se vyjadřuje k výroční zprávě,
  • DR nejméně jedenkrát ročně podává správní radě písemnou zprávu o své kontrolní činnosti.
  • DR zastupuje ústav proti řediteli, jakož i v každé záležitosti, kdy zájem ředitele odporuje zájmům ústavu.