Nejvyšší orgán ústavu

Správní rada školy 

Základní informace o správní radě

 • Správní rada má 7 členů. Členem správní rady nesmí být osoba, která je vůči ústavu v pracovním poměru, nebo která není ve vztahu k účelu ústavu bezúhonná. Člen správní rady nemůže současně vykonávat funkci ředitele ani funkci kontrolního orgánu nebo jeho člena.
 • Členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatel. Není-li to možné, nebo pokud zakladatel ani přes písemnou výzvu ředitele, správní rady nebo kontrolního orgánu ústavu nejmenuje chybějícího člena správní rady do 90 dnů po doručení této výzvy, zvolí nového člena správní rady samotná správní rada hlasy zbývajících členů.
 • Funkční období členů správní rady je tříleté. Opětovné členství je možné. Pokud však správní rada volí a odvolává své členy sama, lze tutéž osobu opakovaně zvolit nanejvýš na dvě po sobě jdoucí funkční období.
 • Správní rada volí z řad svých členů předsedu. Předseda svolává a řídí zasedání správní rady.
 • Člena správní rady lze z funkce odvolat zejména pokud:
 1. závažně nebo opakovaně porušil tuto listinu nebo statut,
 2. porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst ústavu,
 3. v průběhu 12 po sobě jdoucích měsíců se bez vážného důvodu, nebo bez omluvynezúčastnil více než jednoho jednání správní rady,
 4. svým jednáním, a to i v soukromém životě, vážně narušuje pověst ústavu.Pravomoci správní rady

 • Správní rada volí i odvolává ředitele, dohlíží na výkon jeho působnosti a rozhoduje o právních jednáních ústavu vůči řediteli.
 • Správní rada může vydat statut ústavu a upravit v něm vnitřní organizaci ústavu a podrobnosti
 • Správní rada schvaluje rozpočet, účetní závěrku a výroční zprávu ústavu.
 • Správní rada uděluje řediteli předchozí souhlas k právnímu jednání, kterým ústav:
 1. nabývá nebo pozbývá vlastnického práva k nemovité věci,
 2. vlastní nemovitou věc zatěžuje,
 3. nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové,
 4. zakládá jinou právnickou osobu nebo se na takové osobě podílí vkladem,
 5. nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší než hodnota zakázky malého rozsahu podle zákona upravujícího veřejné zakázky.

Způsoby rozhodování a jednání správní rady

 • Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou všech svých členů.
 • Správní rada může rozhodovat též mimo zasedání (per rollam). Hlasování se v tomto případě děje libovolným způsobem, jenž umožňuje zpětně prokázat jeho obsah a určení jednající osoby (písemně, elektronicky). Rozhodnutí přijatá per rollam musí být pojata do zápisu z následujícího řádného zasedání správní rady.