Výjezdy v rámci projektu Erasmus+

Zuzana Svobodovázahraniční pobyty - rubrika

Erasmus+: Multikulturalismus

Projekt KA122 v rámci programu Erasmus+ je zaměřen na podporu mezinárodní mobility studentů a pedagogických pracovníků ve školním vzdělávání. Během projektu budou realizovány krátkodobé mobility, které umožní účastníkům získat nové zkušenosti, rozšířit své dovednosti a rozšířit své obzory.

Délka trvání projektu: Projekt odstartoval v aktuálním školním roce a bude probíhat až do února 2025.

Projektoví partneři:

  • Ondokuzmayis Anadolu Lisesi, Samsun, Turecko: Tento partner hraje klíčovou roli v projektu a slouží jako hostitelská instituce pro stínování pedagogických pracovníků. Naši pedagogové budou mít možnost získat nové perspektivy a inspiraci prostřednictvím této zkušenosti.
  • Ziya Gökalp Ortaokulu, Ankara, Turecko: Další partnerská škola, která bude hostit stínování pedagogických pracovníků. Tato část projektu umožní našim pedagogům rozšířit své pedagogické dovednosti a získat nové nápady pro výuku.
  • Narva Vanalinna Riigikool, Estonsko: Tato partnerská škola bude hostit naše studenty během jejich výjezdu do Estonska. Studenti budou mít možnost poznat novou kulturu, jazyk a učit se od svých estonských vrstevníků.
  • Europass Teacher Academy Finland, Finsko: Pedagogičtí pracovníci naší školy se zúčastní kurzů ve Finsku, které budou pořádány touto institucí. Tato část projektu jim umožní získat nové pedagogické dovednosti a znalosti.

Hlavním cílem našeho projektu je v kontextu současné situace v Evropě implementovat multikulturalismus do našeho vzdělávacího programu a aktivit naší školy za využití moderních
metod. Cílem multikulturalismu je uznat hodnotu různých kultur, podporovat jejich svébytnost a pro jejich příslušníky vytvářet podmínky, aby si ji mohli uchovat.
V tuto chvíli čelíme v ČR dopadu válečného konfliktu mezi Ruskou a Ukrajinou a nárůstu xenofobie a odmítání příslušníků ruské národnosti. Zároveň také narůstá role AI (tj. umělé
inteligence), která generuje informace různého charakteru a zasahuje do myšlenek žáků a do obsahu výuky. Musíme se tedy ve vzdělávání opět vyrovnat s fake news, virtuálními
vztahy, novými oblastmi digitalizace a narušenými vztahy mezi kulturami. Toto vše v náročném postcovidovém období.

Naše škola dlouhodobě pracuje na dobrých vztazích mezi národnostmi, protože vzdělává německou národnostní menšinu. Nicméně rusko-ukrajinský konflikt znovu otevřel citlivá místa
a vyvolat nutnost pracovat opět na vztazích a vzájemném porozumění. Dosud jsme se koncentrovali na spolupráci s německy mluvícími zeměmi, nyní vnímáme, že naše zaměření jen
na Německo nestačí a je potřeba rozšířit spolupráci i do dalších evropských zemí. Proto jsme se rozhodli zapojit do projektu Německo, se kterým jsou naši žáci i učitelé v intenzivním
kontaktu, dále Estonsko a dvě školy v Turecku. Jedná se o země, o jejichž školství a způsobu vzdělávání současní žáci v podstatě nic nevědí (zjišťovali jsme při přípravě projektu v
zeměpisu v kvartě, kvintě a sextě a dotazníkem) a nemají žádnou zkušenost a kontakty se žáky nebo mladými lidmi z této oblasti. Turecko je pro ně pouze dovolenkovou destinací, o
Estonsku nevědí v podstatě nic kromě stručné charakteristiky z učebnice (dle výsledků z dotazníku). Zájem žáků se orientuje na „velké“ země – SRN, Rakousko, Francii, Anglii, USA
(dle dotazníku). V našem projektu potřebujeme právě tyto země, které žáci v podstatě neznají, přiblížit i jiným než prázdninovým způsobem. Potřebujeme spolu vést dialog, ukazovat
obsahy našeho vzdělávání, potkávat se a učit se chápat naše specifické kulturní kontexty.

O jednotlivých zemích také existuje a koluje ve virtuálním světě mnoho stereotypů. Někteří žáci dokonce uvedli, že Turci jsou špinaví a Estonsko je vlastně Rusko. Tyto v podstatě
nesmyslné prekoncepty v hlavách žáků potřebujeme vyvracet nikoli slovy, ale právě mezinárodní spoluprací. Proto jsme se rozhodli upravit na naší škole vzdělávací obsah oboru
Výchova k občanství a Občanský a společenskovědní základ a implementovat tam na zkušenosti založený multikulturalismus. Tuto změnu nebude možné provést bez kontaktů a
projektů s konkrétními zeměmi a věříme, že právě projekt Erasmus a jeho aktivity bude správnou cestou.

Naše hostitelské organizace pak čelí také svým problémům, například turecká hostitelská organizace uvádí:
Studenti se učí cizí jazyky (angličtinu a němčinu), ačkoli nemají žádnou možnost praktického využití. Většina studentů se proto domnívá, že výuka jazyků je zbytečná. Navíc si většina
studentů nezapamatuje věci, které se učí, a rychle proces učení vzdá. Většina studentů žije ve venkovských oblastech, kde mají ekonomické potíže. Nemají možnost navštívit žádnou
evropskou zemi, ani tam nemají přátele/příbuzné. Z tohoto důvodu se studenti většinou učí evropskou kulturu prostřednictvím sociálních médií (Instagram, Youtube) – navštívením
organizace, která čelí takovýmto problémům získáme ojedinělou vzdělávací a životní zkušenost.

Projekt KA122 je otevřením dveří pro obohacení vzdělávacího prostředí naší školy prostřednictvím mezinárodního učení a výměny zkušeností. Během něj budou studenti a pedagogové moci rozvíjet své schopnosti a získávat nové perspektivy, což přispěje k dalšímu rozvoji naší školní komunity.